Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Procedura recenzowania czasopisma "Homo Ludens"

 

 

Forum PTBG Strona GłównaHL1 HL2 HL3

 

Procedura selekcji i recenzji tekstów zgłoszonych do druku w czasopiśmie „Homo Ludens” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i składa się z kilku faz.

 

Spośród artykułów zgłoszonych do druku w pierwszej fazie selekcji zostają odrzucone przez Kolegium redakcyjne te, które nie spełniają ogólnych wymogów publikacji dostępnych do pobrania ze strony http://ptbg.org.pl/HomoLudens/ lub/i nie odpowiadają profilowi tematycznemu czasopisma. Teksty posiadające drobne uchybienia formalne są odsyłane do autorów z prośbą o uzupełnienia.

 

W drugiej fazie artykuły spełniające ogólne wymogi publikacji są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Podczas procedury recenzji stosowany jest model blind review process, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Wszyscy recenzenci wchodzą w skład dwóch gremiów doradczych czasopisma: Rady naukowej/Academic Advisory Board i Rady redakcyjnej/Editorial Advisory Board. Spis osobowy obu gremiów (lista recenzentów) zamieszczony jest na stronie czasopisma: http://ptbg.org.pl/HomoLudens/.

 

W trzeciej fazie (redakcji merytorycznej) zostają odrzucone lub przesunięte do następnego numeru czasopisma artykuły, które wymagają gruntownych korekt (językowych, technicznych, merytorycznych lub posiadają inne braki formalne), nawet jeśli uzyskały uprzednio pozytywną ocenę recenzentów.

 

Autorzy są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstów, uwagach recenzentów i redakcji drogą elektroniczną w poszczególnych fazach prac.

 

Oryginalny tekst wytycznych dotyczących procedury recenzowania dla czasopism naukowych można znaleźć na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf

 

Zapora ghostwriting

Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi redakcja czasopisma „Homo Ludens” wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych publikowanych w periodyku.

Zgodnie z nią:

- autorzy zgłaszając teksty do publikacji tym samym deklarują, że podane przez nich autorstwo jest zgodne ze stanem faktycznym, tj. osoby podpisane jako autorzy tekstu rzeczywiście przyczyniły się do jego powstania;

- autorzy podają swoją afiliację oraz kontrybucję;

- w przypadku, gdy publikacja jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu, projektu badawczego itp. autorzy zobligowani są do podania informacji o jej źródłach finansowania;

- w przypadku wykrycia nierzetelności naukowej redakcja czasopisma zobowiązana jest do jej ujawnienia i poinformowania o tym fakcie odpowiednich podmiotów.